2007-10-03 10:44Pressmeddelande

Västerbotten visar mycket god biblioteksstatistik

null

Västerbottens län kan även detta år visa upp positiva siffror för sina kommunala bibliotek. Likt 2005, har Västerbotten högst utlåning per invånare såväl som flest antal besök per invånare i hela landet. Detta visar en rapport från Svensk Biblioteksförening. Föreningen presenterar idag över 300 rapporter - en för varje län och kommun.

Svensk Biblioteksförening publicerar idag för andra året i rad rapporten Folkbiblioteken i Västerbotten. Rapporten, som baseras på 2006 års statistik, visar att Västerbotten får topplaceringar inom flera kategorier. Bland annat har Västerbotten 12,2 besökare per invånare, att jämföra med rikssnitt 7,8, samt en total utlåning per invånare om 9,7 volymer per invånare, (rikssnitt 7,7). Båda noteringarna är de bästa i landet. Kommunerna i Västerbotten har även gjort en del viktiga investeringar i biblioteksverksamheten. Efter Blekinge och Jämtland är biblioteken i Västerbotten de datortätaste i landet med 104 datorer per 100 000 invånare, vilket är närmare 50 procent fler än för riket i snitt. Även när det gäller nyförvärv av böcker hävdar sig de västerbottniska biblioteken väl i den nationella jämförelsen. Bara i två län görs fler nyförvärv per invånare.

– De höga siffrorna för utlåning, besök och nyförvärv som biblioteken i Västerbotten uppvisar är naturligtvis väldigt glädjande. Västerbotten satsar på biblioteken, bland annat genom Umeåregionens bibliotekssamarbete minabibliotek.se. Det skapar attraktiva bibliotek och ökad aktivitet hos de barn, vuxenstuderande, pensionärer och andra som väljer att besöka biblioteken. Att bedriva en attraktiv biblioteksverksamhet är en långsiktigt klok strategi i en allt mer informationsintensiv omvärld, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening i en kommentar till siffrorna.

Västerbotten får även en god placering i kategorin barnbokslån per barn. I den nationella jämförelsen hamnar Västerbotten på andra plats efter Kronobergs län, med 26,4 barnbokslån per barn jämfört med rikets snitt på 18,3.

– Att kunna läsa och förstå en text är av avgörande betydelse för att man ska få en så bra start i livet som möjligt. Dessvärre pekar mycket statistik på att barns läsande utvecklas negativt. Mot den bakgrunden är det mycket positivt att biblioteken i Västerbotten lyckas så väl i arbetet att locka barn till läsning, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening i en kommentar till siffrorna.

Biblioteken är en central källa för lärande, kunskap och innovationskraft. Trots det saknar Sverige som enda land i norden en nationell biblioteksstrategi. Ingen myndighet har överblick över den nationella bibliotekssituationen. Ingen instans kontrollerar om bibliotekslagens föreskrifter om samarbete och kommunala biblioteksplaner efterföljs. Ingen nationell aktör tar initiativ, värderar utvecklingen eller stakar ut färdriktningen.

– Avsaknaden av ett samlat politiskt intresse för biblioteken har lett till en alarmerande situation. 400 folkbibliotek har lagts ned, 450 000 elever saknar adekvat bemannade skolbibliotek och bokbussarna blir färre och färre. Närheten till bibliotek, dess böcker och tjänster har kraftigt försämrats. Resultatet är att Sverige och dess invånare inte får tillgång till det världsledande bibliotekssystem som faktiskt skulle kunna bli verklighet, menar Niclas Lindberg.

Biblioteksföreningens rapporter visar att Sverige idag har en biblioteksverksamhet som ger ojämlik tillgång till bibliotekens tjänster. Biblioteksservicen är långt ifrån likvärdig över landet.

– Vi hoppas att våra 311 lokala och regionala rapporter över biblioteksverksamheten i landet ska bidra till att öka medvetenheten om bibliotekens utsatta situation och stimulera ett politiskt engagemang såväl lokalt, regionalt som centralt. Ska Sverige utvecklas till en kunskapsnation av första klass måste vi skaffa oss en bibliotekspolitik av världsklass, avslutar Niclas Lindberg.

Rapporten bygger på Statens Kulturråds statistik för år 2006 och finns tillgänglig på Svensk Biblioteksförenings hemsida http://www.biblioteksforeningen.org. Där presenteras också ytterligare 310 rapporter – en för varje län och kommun i Sverige.

Mer information:
Niclas Lindberg, generalsekreterare 08-545 132 33, 070-660 80 77
Peter Axelsson, informationschef 08-545 132 45, 070-552 46 16

Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende.


Om Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt, opinionsbilda samt främja forskning och utveckling. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar cirka 3000 personer och 450 institutioner inom svenskt biblioteksväsende.